Lees de beoordeling van Buitenverblijf 't Herfse op Zoover!

2015 awardwinner bij Booking.com!

menu

Algemene Voorwaarden Buitenverblijf 't Herfse 2022 / 2023

Begrippen

Aanbieding: een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Annulering: het schriftelijk herroepen of ontbinden van de boeking door huurder of het zonder annulering niet gebruik maken door huurder van de met Buitenverblijf 't Herfse gesloten overeenkomst voor het gastenverblijf.
Beheerder: de persoon die namens de eigenaar het gastenverblijf beheert.
Boeking: een door Buitenverblijf 't Herfse geaccepteerde reservering die door (hoofd- of mede-)gast is betaald en daarmee definitief is.
Buitenverblijf 't Herfse: het bedrijf Buitenverblijf ’t Herfse, gevestigd op het adres Schweibergerweg 68, 6281 NJ te Mechelen, ingeschreven onder KvK-nummer 14074377 en BTW-nummer NL001836657B27.
Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Buitenverblijf 't Herfse, (mede)gast of huurder.
Eigenaar/Verhuurder: Buitenverblijf ’t Herfse wordt vertegenwoordigd door haar eigenaar, tevens verhuurder, en wordt hierna aangeduid als Buitenverblijf ’t Herfse.
Gast/Hoofdgast/Huurder: een (natuurlijk) persoon die een gastenverblijf uit het aanbod van Buitenverblijf 't Herfse heeft gereserveerd, hierin verblijft en als zodanig is aangemeld.
Gastenverblijf/Gastenverblijven: logiesaccommodatie(s) van Buitenverblijf 't Herfse.
Huurder: iedere natuurlijke persoon die gedurende een bepaalde periode gebruik maakt van één of meer gastenverblijven van Buitenverblijf 't Herfse.
Medegast/Groepslid of -leden: de persoon/personen die met hoofdgast in het gastenverblijf verblijven en als zodanig bij het aangaan van de boeking zijn aangemeld door de hoofdgast.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Buitenverblijf 't Herfse.
Terrein: het gehele grondgebied van Buitenverblijf 't Herfse, kadastraal gelegen op WTM00 L 633 en bestaande uit de privéwoning, vier gastenverblijven, aangrenzende tuin/boomgaard en weidegrond en parkeerplaats.
Verblijf: het feitelijk gebruik van een gastenverblijf.
Website: alle informatie over Buitenverblijf 't Herfse die gedeeld wordt op het internet, ondergebracht binnen de URL https://herfse.nl.

 1. Algemeen en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. De Algemene Voorwaarden worden vermeld op deze website en zijn hierdoor op voldoende wijze ter kennis gebracht. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt aan gasten.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Buitenverblijf 't Herfse. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Buitenverblijf 't Herfse schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Buitenverblijf 't Herfse als zodanig zijn aanvaard.
  3. Met het aangaan van een huurovereenkomst gaan deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  4. De administratie van Buitenverblijf ’t Herfse is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 2. Aanbiedingen, prijzen, tarieven
  1. Aanbiedingen van Buitenverblijf 't Herfse zijn te allen tijde vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  2. Alle vermeldingen op de website van Buitenverblijf 't Herfse of op andere websites waaraan Buitenverblijf 't Herfse gelieerd is of zou kunnen zijn, worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Buitenverblijf 't Herfse is niet aan kennelijke fouten en omissies op haar webpagina's gebonden. Buitenverblijf 't Herfse draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie of fouten op de webpagina's of publicaties (zoals gidsen, brochures of folders) en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.
  3. De overeengekomen prijs wordt door Buitenverblijf 't Herfse vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven.
  4. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastverzwaring aan de zijde van Buitenverblijf 't Herfse, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie of huurder en/of groepsleden betrekking hebben, kunnen deze enkel naar redelijkheid aan huurder worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.
  5. De overeengekomen prijs is steeds exclusief kosten van annulering en reisverzekering.
  6. Vermeldingen van prijzen geschieden onder het voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
 3. De huurovereenkomst, reserveringen en boekingen
  1. Buitenverblijf 't Herfse/de verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, ter beschikking het overeengekomen gastenverblijf, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
  2. De gast dient bij het plaatsen van een reservering het correcte aantal medegasten door te geven.
  3. Een huurovereenkomst tussen Buitenverblijf 't Herfse en de gast komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/mail) reserveringsaanvraag van een gastenverblijf uit het actuele aanbod van Buitenverblijf 't Herfse. De gast ontvangt een schriftelijke reserveringsbevestiging met bijbehorende facturering. Na ontvangst van de gehele betaling is de boeking definitief.
  4. Door Buitenverblijf 't Herfse gestuurde reserveringsbevestigingen bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte gastenverblijf. Ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de officiële reserveringsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging aan Buitenverblijf 't Herfse te melden. Blijft een dergelijk melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op onvolledigheid of onjuistheid van de reserveringsbevestiging te beroepen.
  5. Buitenverblijf 't Herfse is gerechtigd om binnen 48 uur (2 werkdagen) na het tot stand komen van de huurovereenkomst deze zonder opgaaf van redenen te annuleren.
  6. De gast heeft de verplichting de huurovereenkomst na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de medegast(en) eveneens de huurovereenkomst naleven.
  7. Buitenverblijf 't Herfse gaat er van uit dat de gast met instemming van zijn medegast(en) de huurovereenkomst aangaat.
 4. Duur en afloop van de huurovereenkomst
  1. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.
 5. Betaling
  1. Betaling geschiedt conform de hierover gemaakte afspraken middels overboeking vóór aankomst van het verschuldigde bedrag of tegen contante betaling bij aankomst.
  2. Betaling bij aankomst geschiedt alleen in contanten bij de eigenaar.
  3. Buitenverblijf 't Herfse is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten te verzenden.
  4. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim.
  5. Indien huurder zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Buitenverblijf 't Herfse het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Buitenverblijf 't Herfse op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 6. Annulering
  1. Huurder is gerechtigd tot schriftelijk annuleren en is ongeacht de opgave van reden verplicht tot betaling van annuleringskosten aan Buitenverblijf 't Herfse. Bij het bepalen van de annuleringskosten volgt Buitenverblijf 't Herfse de annuleringsvoorwaarden zoals deze door branchevereniging RECRON zijn vastgesteld voor vakantieverblijven.
  2. Bij annulering worden de kosten voor fris opgemaakte bedden, huur van linnengoed, schoonmaakkosten en toeristenbelasting niet in rekening gebracht. Deze kosten zal Buitenverblijf ’t Herfse bij annulering altijd restitueren aan de gast. Wat overblijft is de kale huursom.
  3. De volgende annuleringskosten zijn bij annulering verschuldigd:
   • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen kale huursom;
   • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de kale huursom;
   • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de kale huursom;
   • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de kale huursom;
   • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de kale huursom.
  4. Een (eventuele) reeds door gasten aan Buitenverblijf ’t Herfse overgemaakte (aan)betaling, welke hoger is dan de verschuldigde annuleringskosten, wordt door Buitenverblijf ’t Herfse zo snel mogelijk teruggeboekt naar de bij haar bekende tegenrekening.
  5. Om risico van kosten bij onverwachte annulering af te dekken zijn er verzekeringen af te sluiten.
 7. Accommodatie Buitenverblijf 't Herfse
  1. Uniek in de regio: 'Adults only, vakantie zonder kinderen'. Het is niet mogelijk om een baby of kind mee te nemen. Bijna al onze gasten zijn ouders met kinderen, die er even met z’n tweetjes tussenuit willen, waardoor we ook geen uitzondering kunnen maken.
  2. De gastenverblijven van Buitenverblijf 't Herfse zijn in principe ingericht voor twee personen. Op verzoek is het mogelijk om in het 2-3 persoons gastenverblijf op de begane grond met drie personen te verblijven. Dit kan uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Buitenverblijf 't Herfse en tegen betaling van de extra verblijfskosten voor de derde persoon.
  3. Gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar oud te zijn.
  4. Op de situatie ter plaatse is naast onze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald, prevaleren deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst.
  5. Gasten dienen zich te gedragen als een goed huurder en de gastenverblijven te gebruiken overeenkomstig de door Buitenverblijf 't Herfse gegeven redelijke gebruiksinstructies.
  6. Op de dag van aankomst zijn gasten welkom tussen 15.00 en 18.00 uur, tenzij vooraf in overleg anders is overeengekomen.
  7. Op de dag van vertrek dienen gasten het gastenverblijf uiterlijk om 10.00 uur te verlaten, tenzij vooraf in overleg anders is overeengekomen.
  8. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
  9. De hoofdgast is wettelijke aansprakelijk voor de door hem/haar of door medegast(en) aan het gastenverblijf of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan Buitenverblijf 't Herfse te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan Buitenverblijf 't Herfse op diens verzoek te worden vergoed.
  10. Buitenverblijf ’t Herfse kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang tot het terrein en de gastenverblijven ontzeggen of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. Randvoorwaarden voor gebruik van het gastenverblijf, de parkeerplaats en het terrein
  1. Vriendelijk verzoek is om tijdens het verblijf netjes met de inventaris en het meubilair om te gaan. Gebruik het gastenverblijf als een “goed huisvader”. Met andere woorden: ga met de spullen om, zoals je ook met je eigen spullen doet en gebruik faciliteiten waarvoor ze bedoeld zijn. Raakt toch iets beschadigd, geef het dan zo snel mogelijk aan ons door.
  2. Rusttijden zijn van 22.00 uur tot 07.00 uur. Buitenverblijf 't Herfse verzoekt al haar gasten rekening met elkaar te houden en deze rusttijden te respecteren.
  3. Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan bij Buitenverblijf 't Herfse, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de gast en Buitenverblijf 't Herfse.
  4. We willen iedereen een heerlijk fris verblijf aanbieden. Roken is daarom niet toegestaan in de gastenverblijven en op de aangrenzende terrassen en balkons.
  5. Het is niet toegestaan om vrienden, familie of collegae op het terrein van Buitenverblijf 't Herfse uit te nodigen. Buitenverblijf 't Herfse laat in principe dus geen “gasten van gasten” toe op het terrein, waardoor de stilte en rust voor iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd kan blijven.
  6. Open vuren zijn verboden, behoudens welke met toestemming van en in aanwezigheid van de eigenaar en in barbecues of vuurkorven worden ontstoken.
  7. Binnenshuis of op het terras/balkon wordt geen gebruik te maken van barbecue, fondue en/of gourmetstel. Dit in verband met blijvende geuroverlast binnenshuis en mogelijke overlast voor andere gasten buitenshuis.
  8. Theelichten zijn toegestaan mits op een veilige wijze door gebruikmaking van glazen potten, windlichten en dergelijke en de eigenaar van Buitenverblijf 't Herfse hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
  9. Bij vertrek laat de gast het gastenverblijf in eenzelfde staat en bezemschoon achter met de spullen op de oorspronkelijke plaats.
  10. Bij vertrek zorgt de gast ervoor dat gebruikt serviesgoed afgewassen is en netjes wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek.
  11. Op het terrein is geen voorziening en is het ook niet toegestaan om een elektrische auto te laden. In de buurt van Buitenverblijf ’t Herfse vind je diverse laadpalen, neem hiervoor een kijkje op Chargefinder.nl
  12. Bij de huur van een gastenverblijf kan gekozen worden voor het bijboeken van ontbijt. Alle ingrediënten voor het ontbijt worden dan vóór aankomst van gasten voor het opgegeven aantal ochtenden klaargezet in het gastenverblijf. Gasten kunnen dan zelf – op het moment dat het hen schikt – een ontbijt bereiden in de volledig ingerichte keuken van het gastenverblijf.
  13. Gasten zijn zelf verantwoordelijk om vooraf aan een reservering Buitenverblijf ’t Herfse op de hoogte te stellen van eventuele diëten, allergieën of voedselintoleranties. Indien Buitenverblijf ’t Herfse hier niet aan kan voldoen, zal Buitenverblijf ’t Herfse de ontbijtwens niet aannemen.
 9. Gebruik door derden
  1. Gebruik door derden van de gastenverblijven en het terrein is slechts toegestaan indien Buitenverblijf 't Herfse daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
 10. Tussentijdse beëindiging door Buitenverblijf 't Herfse en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
  1. Buitenverblijf 't Herfse kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
   • indien gast en/of medegast(en) de verplichtingen uit de huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Buitenverblijf 't Herfse niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
   • Indien gast en/of medegast(en) ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Buitenverblijf 't Herfse en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de gast/medegast(en) de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven;
   • Indien gast en/of medegast(en), ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van het gastenverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen.
  2. Indien Buitenverblijf 't Herfse tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij zit aan de gast bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijk waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  3. De gast blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.
 11. Wet- en regelgeving
  1. Buitenverblijf 't Herfse zorgt er ten alle tijden voor dat de gastenverblijven zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoen, die van overheidswege aan de gastenverblijven (kunnen) worden gesteld.
  2. Gast en medegast(en) zijn verplicht alle in het gastenverblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 12. Privacy
  1. Buitenverblijf 't Herfse zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 13. Aansprakelijkheid
  1. Buitenverblijf ’t Herfse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door gasten/huurders of derden geleden schade; huurders en derden vrijwaren verhuurder en eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse tegen aanspraken dienaangaande.
  2. Eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse is niet aansprakelijk voor storingen in en om het Buitenverblijf, zoals storingen, uitval van stroom, internetstoringen, watervoorzieningen en/of technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegang- en hoofdwegen.
  3. Eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan opzet of grove schuld. Onverminderd het hiervoor bepaald is aansprakelijkheid van eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse, indien en voor zover zij uit enige hoofde in rechte aansprakelijk worden gehouden, te allen tijde beperkt tot directe schade en is elke vorm van vervolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van eigenaren van Buitenverblijf ’t Herfse in voorkomende geval zal uitkeren.
  4. De huurder en derden die hem vergezelt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Buitenverblijf ’t Herfse en/of de eigenaar en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de door Buitenverblijf ’t Herfse kenbaar gemaakte regels, begaan door de huurder en/of derden die hem vergezellen.
  5. Eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse is niet aansprakelijk voor schade of voortijdige beëindiging van de huur ten gevolge van enig van overheidswege opgelegd verbod of gebod, behoudens indien overheidsingrijpen veroorzaakt is door een doen of nalaten dat op grond van de wet toe te rekenen is aan verhuurder of eigenaren van Buitenverblijf ’t Herfse.
  6. 6. Eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door huurders of derden geleden schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in, op of nabij de gehuurde accommodatie bevinden.
  7. Eigenaar van Buitenverblijf ’t Herfse behoudt zich het recht voor om, in geval van beschadiging of vermissing van voorwerpen uit het interieur of exterieur van Buitenverblijf ’t Herfse, één van de bijgebouwen, tuinen of erf, de huurder die verantwoordelijk kan worden gesteld, aansprakelijk te stellen, ook in het geval de schade veroorzaakt is door een derde die met toestemming of op verzoek van voornoemde personen bij Buitenverblijf ’t Herfse aanwezig was.
  8. Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf of goederen, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van (mondeling en schriftelijk gedane) eisen ten aanzien van veiligheid bij Buitenverblijf ’t Herfse. Of ten gevolge van onzorgvuldig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan haar op grond van de wet kan worden toegerekend.
 14. Overmacht
  1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Buitenverblijf 't Herfse gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het gastenverblijf door de eigenaar en dergelijke waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Buitenverblijf 't Herfse kan worden gevergd.
  2. Indien de omstandigheid die overmacht oplevert van tijdelijke aard is, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, totdat deze omstandigheid zich niet meer voordoet.
  3. Eén van de partijen die meent in overmacht te (zullen) verkeren, dient de andere partij(en) daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
  4. In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding de overeenkomst te annuleren. In dat geval ontvangt de huurder de reeds betaalde bedragen retour.
 15. Klachten
  1. Indien de huurder klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten uiterlijk binnen 24 uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden bij Buitenverblijf 't Herfse, welke in overleg met huurder de klachten zal trachten op te lossen.
  2. Indien naar het oordeel van de huurder deze klachten niet adequaat zijn verholpen door de eigenaar, kan hij zijn klachten schriftelijk kenbaar maken bij de eigenaar van Buitenverblijf 't Herfse. Alleen schriftelijke klachten die binnen 14 dagen na afloop van het verblijf worden ingediend, zullen in behandeling worden genomen.
 16. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De (kanton-)rechter te Maastricht is uitsluitend bevoegd.

Oktober 2022